Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Daniëlle Kuperus personal training & coaching en haar cliënten, tenzij Daniëlle Kuperus personal training & coaching en de cliënt voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders zijn overeenkomen.

Deze voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan coachingsprogramma’s van Daniëlle Kuperus personal training & coaching.

Artikel 2: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Daniëlle Kuperus personal training & coaching; de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan cliënten aanbiedt;

Cliënt; de natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Daniëlle Kuperus personal training & coaching;

Coachingstraject; het door de cliënt aangeschafte vorm van begeleiding voor een vaststaande periode;

Overeenkomst: een geldige overeenkomst tussen Daniëlle Kuperus personal training & coaching en de cliënt, waarbij in het kader van een door Daniëlle Kuperus personal training & coaching georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Producten: alle door Daniëlle Kuperus personal training & coaching aan de cliënt geleverde producten waaronder E-books.

Diensten: alle door Daniëlle Kuperus personal training & coaching aan de cliënt geleverde diensten waaronder op maat gemaakte coaching en consults, cursussen en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cliënt gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

Artikel 3: Bedrijfsgegevens

Daniëlle Kuperus personal training & coaching

Daniëlle Kuperus

Elemastraat 141

2151 AJ Nieuw-Vennep

E-mail adres: dkuperuspt@gmail.com

KvK-nummer: 72660023

Artikel 4: Tot stand komen van de Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Daniëlle Kuperus personal training & coaching en de cliënt komt tot stand door middel van:

De aanschaf van een door Daniëlle Kuperus personal training & coaching te leveren diensten en/of producten.

Na het voldoen van de betalingsverplichting en het invullen van het intake formulier.

Nadat de cliënt de betaling heeft volbracht is de overeenkomst geldig.

Daniëlle Kuperus personal training & coaching gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De cliënt garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Daniëlle Kuperus personal training & coaching heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de cliënt jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.

Daniëlle Kuperus personal training & coaching verwerkt persoonsgegevens van de cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Daniëlle Kuperus personal training & coaching de persoonsgegevens voor de doeleinden:

Facturatie

Debiteurenadministratie

Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting

Daniëlle Kuperus personal training & coaching mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

De door de cliënt tijdens het traject te gebruiken trainingsplannen en kennisdocumentatie en overige gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen worden niet aangemerkt als persoonsgegeven en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 5: Betaling

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur en is niet tussentijds opzegbaar.

De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven.

Betaling van het verschuldigde bedrag van het coachingstraject dient vooraf aan de startdatum te geschieden bij overboeking, via PayPal of via het systeem van iDEAL. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing.

Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. De cliënt krijgt 14 dagen de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de cliënt na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cliënt.

Daniëlle Kuperus personal training & coaching is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cliënt te pauzeren of te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 6: Diensten en verplichtingen Partijen

Daniëlle Kuperus personal training & coaching levert persoonlijke online lifestyle coaching op maat.

De door Daniëlle Kuperus personal training & coaching te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

Doordat de diensten van Daniëlle Kuperus personal training & coaching online geleverd worden, kan Daniëlle Kuperus personal training & coaching niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

Daniëlle Kuperus personal training & coaching zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de cliënt ontvangen wordt.

De cliënt is bij medische achtergronden (dan wel van lichamelijke, dan wel van psychische aard) die het functioneren van de cliënt beïnvloeden verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met de door Daniëlle Kuperus personal training & coaching te leveren diensten.

De cliënt beseft dat online lifestyle coaching geen vervanging voor een psycholoog, cognitieve gedragstherapie, psychomotorische therapie of een andere vorm van een op een eetstoornis gerichte behandeling is.

De cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

De cliënt verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de cliënt zal worden aangepast.

De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Daniëlle Kuperus personal training & coaching en derden, ten gevolge van de door de cliënt gedeelde informatie.

Daniëlle Kuperus personal training & coaching behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Daniëlle Kuperus personal training & coaching te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de cliënt gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de cliënt gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

In het geval van een wijziging als genoemd in het punt hiervoor, om welke reden dan ook, heeft de cliënt slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Daniëlle Kuperus personal training & coaching.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

Daniëlle Kuperus personal training & coaching is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

Daniëlle Kuperus personal training & coaching is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Daniëlle Kuperus personal training & coaching geleverde diensten.

Daniëlle Kuperus personal training & coaching is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de cliënt zijn aangeleverd.

Daniëlle Kuperus personal training & coaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Daniëlle Kuperus personal training & coaching.

Daniëlle Kuperus personal training & coaching aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

Artikel 8: Beëindigen

Een traject eindigt automatisch na afloop van de trajectduur.

Een cliënt kan het traject niet tussentijds opzeggen.

Er vindt geen restitutie van geld plaats wanneer de cliënt eerder stopt met het coachingstraject dan de bij aanvang besproken contractduur, welke tevens vastgelegd is in de facturatie.

Tijdelijke opschorting van het traject is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte / zwangerschap onder de volgende voorwaarden:

Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts.

Opschorting is niet mogelijk met terugwerkende kracht.

Er vindt geen restitutie van geld plaats bij opschorting.

De einddatum van het traject wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Daniëlle Kuperus personal training & coaching en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

Daniëlle Kuperus personal training & coaching verleent de Cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van Daniëlle Kuperus personal training & coaching te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

Bij beëindiging van het traject (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Daniëlle Kuperus personal training & coaching) vervalt het recht van de Cliënt om gebruik te maken van de door Daniëlle Kuperus personal training & coaching geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het traject geleverde producten en diensten blijven eigendom van Daniëlle Kuperus personal training & coaching worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Cliënt.

Wanneer in een overeenkomst tussen Daniëlle Kuperus personal training & coaching en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Daniëlle Kuperus personal training & coaching wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

Het is de Cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Daniëlle Kuperus personal training & coaching te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Daniëlle Kuperus personal training & coaching.

Artikel 10: Klachtenprocedure

Indien cliënt klachten heeft over het traject of de geleverde diensten dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht via e-mail kenbaar te maken bij aan hem/haar toegewezen coach.

Cliënt en coach zullen de klacht via een rechtstreeks gesprek bespreken om te komen tot een oplossing.

Indien cliënt en coach niet tot een werkbare oplossing kunnen komen, dient cliënt dit via e-mail kenbaar te maken aan dkuperuspt@gmail.com.

Daniëlle Kuperus personal training & coaching zal na kennisname, de klacht bespreken met cliënt en zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 11: Slotbepalingen

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Daniëlle Kuperus personal training & coaching is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Daniëlle Kuperus personal training & coaching en een cliënt zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Met het voldoen van de betalingsverplichting verklaart de cliënt de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving en daardoor samen de overeenkomst vormen.

Daniëlle Kuperus personal training & coaching is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.